Regulamin

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej w przypadku zawarcia umowy w recepcji obiektu, a w przypadku zawarcia umowy na odległość – poprzez dokonanie rezerwacji i zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt, w zależności od indywidualnego porozumienia stron w zakresie płatności.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu Willa Pod Termą.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w recepcji oraz na stronie obiektu.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Willa Pod Termą z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Środkowej 182, 34-405 Białka Tatrzańska dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiekcie, jak i korzystania przez niego z pozostałych usług świadczonych przez obiekt. Gość ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania. Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 5. Pokój w Willi Pod Termą wynajmowany jest na doby lub termin wcześniej zarezerwowany.
 6. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o 11:00.
 7. Recepcja pracuje w godzinach od 8:00 do 22:00.
 8. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.
 9. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ok. 50% wartości rezerwowanego pobytu (nie mniej niż za jedną dobę hotelową).
 10. Zadatek na poczet rezerwacji należy opłacić w terminie do 3 dni od dnia dokonania rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z Recepcją. Brak wpłaty zadatku w powyższym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.
 11. Osobom, które nie dokonały rezerwacji i/lub nie wpłaciły zadatku zakwaterowanie nie jest gwarantowane.
 12. Rezerwacje uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na konto obiektu. Jednocześnie wpłata zadatku, a tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwację.
 13. Zadatek wpłacony zgodnie z powyższymi zasadami jest bezzwrotny, chyba że rezygnacja z rezerwacji bądź zmiana terminu następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu. W przypadku anulacji rezerwacje we wskazanym terminie zwrotowi podlega 100% wpłaconego zadatku.
 14. W przypadku chęci zmiany terminu rezerwacji na inny dogodny, istnieje taka możliwość w terminie minimum 21 dni przed rozpoczęciem pobytu, w miarę dostępności miejsc noclegowych.
 15. Zmiana terminu rezerwacji zgodnie z pkt. 10 może być dokonana wyłącznie jeden raz.
 16. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił obiektu pisemnie lub mailowo na adres rezerwacja@willapodterma.pl (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).
 17. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godziny 18:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi (dla rezerwacji bez zadatku), jeżeli nie ustalono inaczej.
 18. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe okazując aktualny dokument tożsamości wraz z fotografią. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości recepcja ma prawo odmówić zameldowania Gościa.
 19. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę możliwości.
 20. Cena przedłużenia doby hotelowej:
 • do godz. 14:00 wynosi 80,00 PLN
 • po godz. 14:00 to cena kolejnej doby hotelowej.
 • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godz. 12.00 jest traktowane jako przedłużenie i skutkuje naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu pokoju według obowiązujących cen kolejnej doby hotelowej. Płatność za pobyt następuje w dniu przyjazdu, a najpóźniej na drugi dzień.
 1. Opłata za niewykorzystana część pobytu w przypadku późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu nie powoduje zwrotu pieniędzy. Niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 09:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).
  22. Niewykorzystanie jakiegokolwiek świadczenia nie powoduje zwrotu pieniędzy.
  23. Posiłki są wydawane w godzinach:
  • śniadanie: 7:30-10:00
  • obiadokolacja: 16:00-19:00
  niepojawienie się w wyznaczonych godzinach jest równoznaczne z rezygnacją z posiłku. Zgodnie z pkt. 6 niniejszego regulaminu należność za posiłek nie jest zwracana.
  24. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
  25. Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w pokoju od godz. 07:00 do godz. 22:00.
  26. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Opłata doliczona zostanie według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji.
  27. Osobom postronnym obiekt nie udziela informacji o danych osobowych Gości zameldowanych.
  28. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. Naruszenie tej zasady spowoduje zaprzestania świadczenia dalszych usług.
  29. Dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Z zachowania dzieci oraz za szkody wynikłe z niewłaściwego zachowania odpowiadają opiekunowie prawni dzieci lub opiekunowie grup.
  30. Na terenie obiektu w tym – w pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych – z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych (ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529).
  31. Złamanie zakazu w/w zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia. Zaakceptowanie regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa, na pokrycie kosztów pralniczych oraz przyjęcie kary pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku wywołania przez gościa fałszywego alarmu i przyjazdu straży pożarnej Gościowi grozi ponosi pełna odpowiedzialność finansowa.
  32. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia lub braki w wyposażeniu wykryte po opuszczeniu pokoju Goście zostaną obciążeni kosztami.
  33. O zaistniałej szkodzie Gość powinien poinformować niezwłocznie Recepcję.
  34. Po zakończonym pobycie każdy pokój podlega sprawdzeniu przez pracownika recepcji w obecności Gościa obiektu celem wykluczenia ewentualnych szkód.
  35. Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Wyjątek stanowią: ładowarki lub zasilacze urządzeń RTV oraz komputerowych.
  36. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić i upewnić się, że są zamknięte na klucz.
  37. Odpowiedzialność Willi Pod Termą za rzeczy wniesione do pokoju podlega ograniczeniu, którą regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.
  38. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił pobyt Gościom lub funkcjonowanie obiektu. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do zarządzeń Kierownictwa, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia obiektu.
  39. W momencie przekazania przez Recepcję karty oraz klucza do pokoju Gość hotelowy staje się jego gospodarzem.
  40. Sprzątanie pokoju podczas pobytu Gościa odbywa się na życzenie za dodatkową opłatą – 50 PLN prośbę należy zgłosić w Recepcji.
  Ręczniki również dostępne są na życzenie 5 PLN/ sztuka.
  41. Opłata za zagubienie klucza/karty – 50 zł.
  42. W obiekcie zabronione jest:
  • wynoszenie żywności poza teren sali restauracyjnej,
  • zabieranie ręczników pokojowych na Termy (istnieje możliwość wypożyczenia ręczników w Termie),
  • zakłócanie spokoju (np. odtwarzanie lub wykonywanie głośnej muzyki bez zgody Kierownictwa obiektu),
  • poruszanie się w butach narciarskich po obiekcie oraz wnoszenia sprzętu narciarskiego do pokoju,
  • wprowadzania zwierząt na teren obiektu,
  • zachowywania powszechnie uznawanego za nieprzyzwoite,
  43. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwia natychmiastową reakcję. Reklamacje zgłaszane w dniu wykwaterowywania nie będą rozpatrywane. Rozpatrywane będą tylko te reklamacje, które zostały zgłoszone w ciągu 24 godzin od momentu meldunku.
  44. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie,
  • sprawną pod względem technicznym usługę.
  W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte Recepcja dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób załagodzić niedogodności
  45. Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • przechowywanie bagażu. Obiekt może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego,
  • przechowywanie sprzętu sportowego,
  46. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu lub wody.
  47. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu Recepcji.
  48. Gość hotelowy opuszczając pokój powinien każdorazowo sprawdzić czy drzwi są zamknięte.
  49. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odsyłane na jego koszt za pośrednictwem kuriera. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty znalezione zostaną rozdysponowane zgodnie z Ustawą z dn. 20.03.2015 o Rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397).
  50. W obiekcie jest zakaz poruszania się w butach narciarskich oraz zakaz wnoszenia do pokoju sprzętu narciarskiego. Nakazuje się do składowania sprzętu narciarskiego w wyznaczonych w tym celu pomieszczeniach, o czym mówi odrębny regulamin korzystania z przechowalni sprzętu dostępny w obiekcie.
  51. Willa Pod Termą nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa na terenie parkingu . Parking obiektu nie jest parkingiem strzeżonym, wyłącznie monitorowanym.
  52. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Willa Pod Termą może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.
  53. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania z zawartych w nim zasad.